Privacy- en cookieverklaring

Privacyreglement van Perdon Fysiotherapie
Uw persoonsgegevens en uw privacy in onze praktijk

Algemeen
De AVG is de nieuwe wet ter bescherming van privacy en persoonsgegevens. Op grond van deze
wet heeft een organisatie die met persoonsgegevens werkt bepaalde plichten en heeft degene
van wie de gegevens zijn bepaalde rechten. Naast deze algemene wet gelden specifieke regels
voor de privacy in de gezondheidszorg. Deze regels staan onder andere vermeld in de Wet
geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO). Dit privacyreglement is bedoeld om u te
informeren over uw rechten en onze plichten die gelden op grond van de AVG en de WGBO.

Onze praktijk
In onze praktijk kunnen diverse persoonsgegevens van u verwerkt worden. Dit is noodzakelijk
om u (medisch) goed te kunnen behandelen en nodig voor het financieel afhandelen van de
behandeling.
De plichten van de praktijk
Perdon Fysiotherapie is volgens de AVG de verantwoordelijke voor de verwerking van
persoonsgegevens die in de praktijk plaatsvindt. Aan de plichten die daaruit voortkomen,
voldoet de praktijk als volgt:
 Uw gegevens worden voor specifieke doeleinden verzameld:
o voor fysiotherapeutische zorgverlening;
o voor doelmatig beheer en beleid;
o voor ondersteuning van wetenschappelijk onderzoek, onderwijs en voorlichting.
 Er vindt in beginsel geen verwerking plaats voor andere doeleinden.
 U wordt op de hoogte gesteld van het feit dat er persoonsgegevens van u verwerkt worden.
Dit kan gebeuren door uw zorgverlener, maar ook via een folder of via onze website.
 Alle medewerkers binnen Perdon Fysiotherapie hebben zich verplicht om vertrouwelijk om
te gaan met uw persoonsgegevens.
 Uw persoonsgegevens worden goed beveiligd tegen onbevoegde toegang.
 Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor goede
zorgverlening.
Voor medische gegevens is deze bewaartermijn in principe 15 jaar (vanaf de laatste
behandeling), tenzij langer bewaren noodzakelijk is, bijvoorbeeld voor de gezondheid van uzelf
of van uw kinderen. Dit is ter beoordeling van de behandelaar.
Uw rechten als betrokkene:
U heeft de volgende rechten:
 Het recht om te weten of en welke persoonsgegevens van u verwerkt worden.
 Het recht op inzage en afschrift van die gegevens (voor zover de privacy van een ander
daardoor niet wordt geschaad).
 Het recht op correctie, aanvulling of verwijdering van gegevens indien dat nodig mocht zijn.
 Het recht om (gedeeltelijke) vernietiging van uw medische gegevens te vragen. Hieraan kan
alleen tegemoet worden gekomen als het bewaren van de gegevens voor een ander niet van
aanmerkelijk belang is en de gegevens op grond van een wettelijke regeling niet bewaard
moeten blijven.
 Het recht op het toevoegen van een eigen verklaring (van medische aard) aan uw dossier.
 Het recht om u in bepaalde gevallen tegen de verwerking van uw gegevens te verzetten.
Als u gebruik wilt maken van uw rechten, dan kunt u dit mondeling of middels een
aanvraagformulier kenbaar maken. Uw belangen kunnen ook behartigd worden door een
vertegenwoordiger (zoals een schriftelijk gemachtigde, of uw curator of mentor).
Verstrekking van uw persoonsgegevens aan derden
De medewerkers van Perdon Fysiotherapie hebben de verplichting vertrouwelijk met uw
persoonsgegevens om te gaan. Dit houdt bijvoorbeeld in dat de zorgverlener voor verstrekking
van uw persoonsgegevens uw uitdrukkelijke toestemming nodig heeft. Op deze regel bestaan
echter enkele uitzonderingen. Op grond van een wettelijk voorschrift kan de zwijgplicht van de
zorgverlener doorbroken worden, maar ook wanneer gevreesd moet worden voor een ernstig
gevaar voor uw gezondheid of die van een derde. Bovendien kunnen vastgelegde gegevens,
indien noodzakelijk mondeling, schriftelijk of digitaal uitgewisseld worden met andere
zorgverleners (bijvoorbeeld de huisarts).

Overdracht van uw dossier
Als u een nieuwe fysiotherapiepraktijk kiest, is het belangrijk dat uw nieuwe fysiotherapeut op de
hoogte is van uw (medische) geschiedenis. Uw (medische) geschiedenis staat in uw
patiëntendossier. Het is gebruikelijk dat uw oude fysiotherapeut het dossier overdraagt aan uw
nieuwe fysiotherapeut. De oude fysiotherapeut doet dit zo spoedig mogelijk , in ieder geval
binnen een maand, nadat u uw oude fysiotherapeut heeft gevraagd het dossier over te dragen
aan uw nieuwe fysiotherapeut.
Uw dossier wordt dan door uw fysiotherapeut persoonlijk of per aangetekende post overgedragen.
U kunt het originele dossier niet meekrijgen. Wel heeft u altijd recht op inzage in uw dossier en op
een kopie van uw dossier. Het dossier kan (indien mogelijk) ook via e-mail aan de nieuwe
fysiotherapeut worden overgedragen. Beide fysiotherapeuten moeten er dan wel voor zorgen dat
hun computer en internetverbindingen voldoende beveiligd zijn.

Cookie statement
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig, klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op uw harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Google Analytics
Met deze dienst kunnen wij onze website optimaliseren, door informatie te verkrijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover derden de informatie namens Google verwerken. De website van Perdon Fysiotherapie heeft hier geen invloed op. Wij hebben Google niet toegestaan de verkregen analytics informatie te gebruiken voor andere Google diensten. De informatie die Google verzamelt, wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven.

Social media cookies
Op onze website kunnen buttons opgenomen zijn om webpagina’s te kunnen promoten op sociale netwerken zoals Facebook of YouTube. Deze buttons werken door middel van stukjes code die van Facebook zelf afkomstig zijn. Door middel van deze code worden cookies geplaatst. De website van Perdon Fysiotherapie heeft daar geen invloed op. In de privacyverklaring van betreffende social mediakanalen (welke regelmatig kunnen wijzigen) kunt u lezen wat er met uw (persoons)gegevens gebeurt en hoe cookies verwerkt worden.

Uitschakelen en verwijderen van cookies
Informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies, kunt u vinden in de instructies van de Help-functie van uw browser.

Aanpassingen
Vanwege wijzigingen in de website of in regelgeving, kan ons cookie statement zonder kennisgeving vooraf worden aangepast. Het verdient aanbeveling om deze pagina met enige regelmaat te lezen.